– Mali ve finansal konularda mali müşavirlik, danışmanlık ve denetim hizmetleri,
– Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları, Sözleşme Tadilleri, Tescil ,sirket evliligi vs. işlemleri,
– Müşavirliğimizin çözüm ortakları arasında yer alan Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Sistem Analistleri ve konularında uzman diğer personellerimiz aracılığı ile; firmaların maliyet muhasebelerine ilişkin sistem kurulması, finansal analizler, mali analizler, değerleme raporları,Vergi Planlaması,SSK Ölçümlemeleri,   Ar-Ge Uygulamaları, Avrupa Birliği Fonları, Vergi Teşvikleri ve benzeri konularda çalışmalar yaparak, firmanıza çözümler üretiyoruz.

A- DENETİM HİZMETLERİ
“Muhasebe Sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin kurulması;”
•    Sektör Analizi,
•    Hesapların Denetimi,
•    Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi,
•    Ticari Risklerin Değerlendirilmesi,
•    Bütçe hazırlama ve gözden geçirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,
•    Kârlılık ve Verimlilik Denetimi,
•    Kredi Verilebilir ve Kredi Uygulamaları Denetimi,
•    Özel Amaçlı Diğer Denetimler.

B- MUHASEBE HİZMETLERİ
“Genel Muhasebe,Maliyet Muhasebesi,Dış Ticaret Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi;”
•    Tüm süreçlerin yerine getirilmesi,
•    Vergi ve Yasal Yükümlülükler,
•    Yönetsel Raporlamalar,
•    Her türlü, ihtilaflı iş ve işlemlerin çözümü.

C- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
•    Vergi ve SGK Mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi,
•    Aylık Beyannamelerin Kontrolü,
•    Şirket Yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması,
•    Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi,
•    Yıllık Beyannamelerin hazırlanması,
•    Serbest Bölge Uygulamaları,
•    Gümrük Vergileri  ile ilgili Danışmanlık,
•    Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlıklar,
•    Sigortacılık,Finansal Kiralama ve uygulamaları hakkında Danışmanlık,
•    Bilirkişilik Hizmetleri.

D-  FİNANSAL HİZMETLER
“Fayda-Maliyet Esasına Göre Her türlü Banka Kredileri;”
•    Teşvik Kredileri,
•    İhracat Kredisi,
•    Eximbank Kredisi,
•    İ.T.O Kredisi,
•    Makine-Teçhizat Kredisi,
•    Kosgeb Kredileri,
•    Rotatif ve Spot TL.ve Döviz Kredileri

E- TEŞVİK MEVZUATI
•    Devlet Teşvikleri,
•    Kosgeb Teşvikleri,
•    KOBİ Statüsü.

F- MUHASEBE ve FİNANS
•    Yerli ve yabancı sermayeli şirket,  şube ve irtibat bürosu kuruluşu
•    Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun bir şekilde tutulması
•    Katma Değer Vergisi,Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi
•    Sosyal Güvenlik Kurumu beyannamelerinin  hazırlanması
•    Ücret bordrolarının hazırlanması
•    Muhasebe kayıtlarının revizyonu
•    Uluslar arası muhasebe standartlarına (International Accounting Standarts –IAS)göre raporlama
•    Finansal tabloların yabancı para birimine uygulanması
•    Fizibilite Çalışmaları
•    Bütçe planlama ve analizi
•    Finansal analiz

G- VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK
•    Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı
•    Vergi danışmanlığı
•    Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması
•    Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık
•    Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması
•    Vergi mahkemelerine dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine  gidilmesi
•    Tereke işleri

H- KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
•    Şirket birleşmesi
•    Şirket alım ve satımları
•    Şirket değerlendirmeleri
Yeniden yapılanma(finansal/yönetim)